Version 0.8

Speaker: Dmitry Baryshnikov (NextGIS)

Person large b94babab6617c8f2f22cf93982fbe28ed7cc2499122fa363c8598bf14d591561

GDAL commiter, developer and deputy CEO at NextGIS.